โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart mini Enging program) วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี