โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart mini Enging program) วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์ คลองห้า ปทุมธานี และสวนสนุกดรีมเวิลด์

โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)และห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart mini Enging program) วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

Project 14: โครงการสอนออนไลน์

บทเรียนออนไลน์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใอ่านเพิ่มเติม “Project 14: โครงการสอนออนไลน์”

การแข่งขันหมากล้อม TGA Go Tournament 2563วันที่ 19 – 20 ธ.ค. 2563ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

– รุ่น Kyu ประเภทเดี่ยวนายกองเงิน เชื่อมทอง ได้ราอ่านเพิ่มเติม “การแข่งขันหมากล้อม TGA Go Tournament 2563วันที่ 19 – 20 ธ.ค. 2563ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย”

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้